شهرداری گلپایگان، سازمانی است یادگیرنده ، دارای سرمایه های انسانی خلاق و توانمند و سیستم های کارآمد و اثربخش که با پایبندی به اخلاق حرفه ای و باور به شایسته سالاری و دانش مداری ، تلاش می نماید با استفاده صحیح از فرصت ها و نقاط قوت و با تکیه بر منابع مالی پایدار ، مشارکت شهروندان و ظرفیت های موجود در جهت ارائه بهترین خدمات به جامعه و توسعه متوازن کالبدی – اجتماعی و فرهنگی شهر به موفقیت نائل گردد.    5.6.6.0
    گروه دورانV5.6.6.0